Días e horario:

  • 6 de Agosto- 16:00-21:00
  • 7 de Agosto- 16:00-21:00
  • 8 de Agosto- 9:00-14:00
  • 14 de Agosto- 9:00-14:00