Curso de iniciación á apicultura: 20 horas teórico – prácticas. Programa:

1.- Individuos da colmea, ciclo biolóxico, morfoloxía.

2.- O apicultor, tipos de colmeas, materiais e utensilios que se utilizan.

3.- Instalación do apiario. Flora melífera. Reprodución do enxame, calendario do apicultor

4.- Saúde das abellas: prevención de doenzas, factores que condicionan a saúde das abellas. Principais enfermidades e enemigos das abellas (Vespa Velutina. Varroa. Loque).

5.- Produtos das abellas. Mel, pole, própole, xelea, cera. Colleita e  comercialización.

6.- Manual de boas prácticas.

DÍAS: 6 de maio (de 16 h a 21 h), 13 de maio (de 16 h a 21 h), 14 de maio (de 9 h a 14 h), 20 de maio (de 16 h a 21 h).

Colleita, limpeza e envasado de pole: 5 h teórico – prácticas. Programa:

1.- Características do pole.

2.- Flora para colleita de pole.

3.- Perspectivas para o mercado do pole.

4.- Métodos de conservación e envasado.

5.- Preparación dos cazapoles e limpeza. Colocación do cazapole.

6.- Colleita de pole . Secado do pole.

7.- Método de conxelación.

            DÍA: 21 de maio (de 16 h a 21 horas).

Curso cría de raíñas e extracción de xelea real. Programa: 35 h teórico – prácticas. Obxectivos: Subministrar os coñecementos suficientes aos apicultores sobre a selección de abellas e técnicas de reproducción co fin de mellorar a nosa cabana apícola.

DÍAS: 27, 28, 29 e 31 de maio: de 16 horas a 21 horas.

3, 5 e 7 de xuño: de 16 a 21 horas.

Curso calidade do mel. Análises físico químicos, procedementos. Identificación de poles nas analíticas polínicas.

Días: 8 e 9 de xullo de 2017.

Ademais, a Comunida de de Montes Veciñais en man común O Raño de Irixoa (socios da Casa do Mel) están a organizar un curso de iniciación á apicultura, con monitores da Casa do Mel. As datas son: 15, 16, 22, 23 e 29 de abril.